SARS releases new ruling on documentary requirements for VAT purposes
January 9, 2017
Personeel nuusbrokkies
January 9, 2017
Show all

Die hersiene Wysigings Wetsontwerp op Belastingwette is beskikbaar vir kommentaar.

Die nuwe voorgestelde artikel 7C se impak op trusts verskil van ons vorige skrywe.

Die netto resultaat is dat die verskil tussen die rente gehef op ‘n lening aan ‘n trust en die amptelike markverwante koers (8%) belas word as ‘n skenking in die hande van die persoon wat die lening toegestaan het.

Daar word sekere vrystellings gemeld in die hersiene wetsontwerp; onder andere:

  1. Indien die trust ‘n Openbare weldaadsorganisasie (PBO) is goedgekeur deur die Kommissaris ingevolge artikel 30(3) van die Inkomstebelastingwet.
  2. Die lening of krediet toegestaan is aan die trust deur ‘n persoon op grond van of in ruil vir ‘n gevestigde belang gehou deur daardie persoon in ontvangstes, toevallings en bates van die trust en:(Dit is belangrik om kennis te neem dat nie alle trusts met gevestigde regte vir hierdie uitsluiting sal kwalifiseer nie, maar slegs trusts waar begunstigdes se belange bepaal word deur sy bydrae tot die trust.)
  1. Spesiale trusts (soos gedefinieer in paragraaf (a) van die definisie van spesiale trusts);
  2. Die trust die lening in geheel of gedeeltelik aangewend het om ‘n bate te bekom, welke bate dwarsdeur die jaar van aanslag, deur die persoon wat die lening gemaak het of sy gade aangewend word as primêre woning.

Dit blyk dat artikel 7C nie van toepassing sal wees op distribusies uit ‘n trust wat op leningsrekening ten gunste van die begunstigde gekrediteer word en in die diskresie van die trustees terugbetaalbaar is nie.

Die vorige wetsontwerp het bepaal dat die R100 000 belastingvrye skenking per jaar nie op sodanige lenings toegepas kon word nie, maar hierdie beperking is nou weggelaat.

Die wetgewing sal ‘n aanvang neem vanaf 1 Maart 2017 en van toepassing wees op alle bestaande sowel as nuwe lenings.

Voorbeeld:

Op 23 September 2016 is die trust aan Mnr X ‘n bedrag van R5 000 000 verskuldig. Die trust hef 3% rente.

Die skenking is: R5 000 000 x 8% =  R400 000

Min                       R5 000 000 x 3% =  R150 000

R250 000

Min: jaarlikse vrystelling                       R100 000

R150 000

Skenkingsbelasting @ 20%                   R 30 000

Hierdie konsep wetgewing is nog oop vir kommentaar en daar mag nog verdere wysigings voorkom alvorens dit gepromulgeer word.

Vriendelike groete

Hennes Louw
hjl@voogdy.co.za

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Comments are closed.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X